BỆNH VIỆN 30-4
Bệnh nhân đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản là mã bệnh nhân in trên phiếu tiếp nhận hoặc phiếu chỉ định - Mật khẩu truy cập mặc định lần đầu tiên là 123456